1. ALGEMEEN

1.1
Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of
‘mijn’ staat wordt het bedrijf Rust in mijn hoofd – Wendela van Beek-Treep bedoeld. Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jouw’ staat
wordt de opdrachtgever bedoeld op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Definities:

– Rust in mijn hoofd/ Wendela van Beek-Treep. De eenmanszaak Wendela van Beek-Treep als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70033927 mede handelend
onder de namen rustinmijnhoofd.nu en rustinmijnhoofd-online.nl
– Opdrachten en/of Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Wendela van Beek-Treep, zoals maar niet beperkt tot: Online trainingen, live bijeenkomsten, coaching(trajecten), groepstrajecten en uitvoerend werk.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
– BTW nr: NL001904588B39
Contactgegevens:
Adres: Kuyperlaan 17, 1412 EV Naarden
E-mail: [email protected]

1.2
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd.

1.3
Alle betalingen dienen online of door overschrijving op de door mij aangegeven
bankrekening te geschieden.

1.4
Afspraken met en toezeggingen van (personeel van) mij of door mij ingeschakelde derden
binden mij niet, tenzij schriftelijk door mij bevestigd.

1.5
Jij erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van
het geven van een opdracht aan mij of het aanschaffen van een product of dienst van mij,
van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn
verworpen; een enkele verwijzing door jou naar jouw eigen voorwaarden of een standaardclausule
op jouw briefpapier of in jouw eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve
werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen,afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor
het overige op die overeenkomst van kracht.

1.7
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van
aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

1.8
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij met jou te sluiten overeenkomsten
en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden
welke door jou van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Onder opdrachten wordt verstaan: advisering en/of coaching over
trainingen, workshops of online leer-of trainingsprogramma’s.

1.9
Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door
mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2. OFFERTES voor uitvoerende taken

2.1
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Ik ben
eerst gebonden nadat ik de opdracht via e-mail heb bevestigd of daadwerkelijk met de
uitvoering van de opdracht ben begonnen.

2.2
Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde
prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door mij of door mij ingeschakelde derden
gewerkte uren en de daadwerkelijk door mij gemaakte kosten zullen worden
doorberekend.

2.3
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte
tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4
Alle door mij opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden
en/of op andere diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten,
onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht bevestiging
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5

Indien een opdracht uitblijft, behoud ik mij het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met jou naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6

Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending
van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal ik gerechtigd zijn
om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft
plaatsgevonden, opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale
werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere
tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor mij kosten verhogend zijn,
aan jou door te berekenen.

3. OPDRACHTEN

3.1
Een gegeven opdracht bindt jou. Ik ben eerst gebonden door verzending van de
opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien jij
niet binnen zeven dagen na verzending van de opdrachtbevestiging je bezwaren aan mij
kenbaar hebt gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

3.2
Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kun jij binnen
veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging (of aankoop) schriftelijk aangeven
alsnog van de opdracht af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit een vereist
minimum aantal deelnemers heeft om door te gaan en bij online producten waarbij aan
jou een toegangscode is verstrekt. Indien annulering volgens dit artikel niet mogelijk is,
worden (aan)betalingen via PayPal, Ideal of anderszins niet geretourneerd.

3.3
De door jou na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door jou tijdig en schriftelijk aan mij zijn doorgegeven. Worden
ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de

wijziging voor rekening van jou, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door mij zijn bevestigd.

3.4
Indien jij de gegeven opdracht, gekochte training of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert,
na de 14 dagen bedenktijd, ben jij gehouden de volledige vergoeding voor de
overeengekomen dienst of levering te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

3.5
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens jou aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden jou extra in rekening
gebracht.

3.6
Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden
mij eerst na schriftelijke acceptatie.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen
van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering
wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling
plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van mij, tenzij door mijn schuld veroorzaakt,
een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3
Indien werkzaamheden op jouw locatie dienen te worden uitgevoerd, ben jij gehouden de
benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.

4.4
Alle uitvoeringstermijnen worden door mij steeds bij benadering opgegeven en zijn niet
bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en
bovendien alle naar mijn oordeel eventueel benodigde gegevens door jou aan mij zijn
verstrekt.
Overschrijding van de leveringstijd ontslaat jou nimmer van je verplichtingen uit de
overeenkomst en zal jou evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of
schadevergoeding te vorderen

4.5
Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet
te vergen is dat jij de overeenkomst in stand laat, ben jij evenwel gerechtigd de betreffende
opdracht te annuleren, mits jij hiervan schriftelijk aan mij kennis geeft, onverminderd het
recht van mij om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de
betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Jij kan vorderen dat ik omgaand uitspraak doe
of ik al of niet van dit recht gebruik wens te maken.

4.6
Indien jij enige voor jou uit een overeenkomst met mij voortvloeiende verplichting niet
stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht
blijken dat jij onjuiste gegevens hebt verstrekt of hebt achtergehouden, heb ik het recht de
nakoming van alle verplichtingen tegenover jou op te schorten en zelfs alle
overeenkomsten met jou geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud
van mijn recht op schadevergoeding. Hetgeen door jou aan mij verschuldigd is, wordt
terstond opeisbaar.
4.7
Ik ben gerechtigd, jouw gegevens (al dan niet door mij vervaardigd of samengesteld) die ik
onder me heb, onder me te houden totdat ik voldoening heb gekregen van alle kosten die
ik besteed heb ter uitvoering van opdrachten van jou, ongeacht of deze opdrachten
betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van jou, tenzij jij voor die kosten
genoegzaam zekerheid hebt gesteld. Het recht tot retentie heb ik ook in geval jij in staat
van faillissement komt te verkeren.

4.8
Ik verplicht me de mij opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te
voeren, doch ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van
het door jouw beoogde doel.

4.9
Indien tijdens de uitvoering van een door mij aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge
van aan mij onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar
is, heb ik het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering
hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of
mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl jij gehouden bent de door
mij reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1
De met mij overeengekomen termijnen zijn door jou steeds bij benadering en nimmer als
fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.

5.2
Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere
stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de
leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven,
het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek
aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt,
maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en
toeleveringen aan mij door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het
land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang
storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken)
ontslaan mij van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht,
zonder dat jij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten
kan doen gelden.

5.3
Ingeval van overmacht zal ik daarvan onverwijld mededeling doen aan jou, in welk geval jij
na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebt de opdracht
schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting mij het reeds uitgevoerde deel van de
opdracht te vergoeden.

6. ONLINE TRAININGEN

6.1
Ik draag zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het
overeengekomen service level, waarbij ik me inspan om zo optimaal mogelijk aan dit
service level te voldoen. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op
enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.2
Ik ben niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het
Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.3
Het is jou niet toegestaan de applicatie, community en/of de beschikbaar gestelde
schijfruimte te gebruiken voor:

a.
handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de
Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b.
het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het
ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met
dezelfde inhoud (spamming);

c.
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in
strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d.
het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal,
waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e.
seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f.
het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of
Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door
een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door
het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

g.
het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (online) verbinding
met mij blijven lopen binnen Wendela van Beek Coaching of het internet;

h.
het verspreiden van computervirussen.

6.4
Het is jou niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of
racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6.5
Ik ben in de onderstaande gevallen gerechtigd jouw toegang zonder voorafgaande

waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle
gebruik te blokkeren en jouw gegevens van de server te verwijderen, zonder dat jij enig
recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan mij alle schade
ten gevolge van de overtreding door mij of door derden geleden te vergoeden; niet
genoten abonnements/gebruiksgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a.
indien jij je het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 overtreedt of indien er een ernstig
vermoeden van overtreding bestaat;

b.
indien (een onderdeel) van jouw site oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’
gaan of onbereikbaar worden van mijn server of gebruikte applicaties;

c.
Indien blijkt dat jij valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens hebt opgegeven;

d.
indien blijkt dat jij de overeenkomst onder valse voorwendsels bent aangegaan;

e.
indien jij niet voldoet aan je betalingsverplichtingen;

f.
indien jij het auteursrecht van door mij vervaardigd materiaal schendt.

6.6
het is jou niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te
verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.

6.7
Ik draag zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draag

geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit
voortvloeiende schade.

6.8
Ik ben gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het
benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

6.9
Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft
jou nimmer recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de
applicatie.

6.10
Zodra je een online product koopt met online toegang, krijg je een licentie van mij voor het
uitsluitend weergeven van de training. Je mag trainingen op geen enkele wijze proberen
over te dragen of door te verkopen of jouw licentie door een derde laten gebruiken. Ik
verleen je een licentie voor de duur van de overeenkomst, behalve wanneer we de cursus
vanwege juridische, politieke of commerciële redenen stopzetten.

6.11
Indien er een promotie of aanbieding loopt voor een bepaalde cursus, gedurende een
vastgestelde periode, dan is deze beschikbaar tegen een lagere prijs. De prijs in het
winkelmandje is de dan geldende prijs, tenzij je een kortingscode hebt gekregen, dan
wordt het cursusbedrag verlaagt met de korting. Mocht de gekochte cursus later voor een
verlaagde prijs worden aangeboden, dan heb je geen recht op die prijs. Soms verschilt de
prijs voor mensen die later dan jij via mijn email funnel zijn ingeschreven voor mijn
nieuwsbrieven. Zij hebben recht op kortingen bestemd voor nieuwe klanten.

6.12
De vermelde valuta is in Euro’s, na betaling wordt via jouw gekozen betaalmethode het
bedrag naar jouw valuta omgerekend tegen de dan geldende koers. Om die reden kunnen
wij de prijs niet in jouw valuta vermelden, je ziet wel een indicatie in het bestelformulier.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.13

Als je een student bent in een land waar gebruiks- en omzetbelasting, belasting op
goederen en diensten of belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is op
aankopen door consumenten, zijn wij verantwoordelijk voor het innen en overdragen van
deze belasting aan de juiste belastingdienst.

6.14
Je stemt ermee in de kosten te betalen van de training die je aanschaft en je machtigt mij
om je rekening of creditcard te belasten voor deze kosten. Ik werk samen met externe
betalingsverwerkers, zodat jouw betaalgegevens veilig zijn.

6.15
Wanneer je een training aanschaft, stem je ermee in een geldige of geautoriseerde
betaalwijze te gebruiken. Als je betaalwijze mislukt, maar je toch toegang krijgt tot de
cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, stem je ermee in mij binnen zeven (7) dagen na
kennisgeving, de bijbehorende kosten te betalen. Ik behoud me het recht voor je de
toegang tot een cursus te ontzeggen waarvoor ik niet op adequate wijze ben betaald.

7. COACHING

7.1
In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools Rust in je hoofd te realiseren.
Ik kan niet garanderen dat jij het resultaat behaalt wat jij voor ogen hebt.
Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om dit te realiseren.
De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.

7.2
Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24
uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden
gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma
plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de
coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het
coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren
afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

7.3
Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 1 jaar, kan ik te allen
tijde besluiten om te stoppen. Dit kondig ik minimaal twee maanden van te voren aan. Het
deel van het programma dat ik hierdoor niet lever, zal naar rato van het betaalde
inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de
looptijd van het programma.

Materialen en licenties

7.4
Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden
gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als
ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3
(drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te
downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het
laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een
nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.5
Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je
moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen
dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk

7.6

De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

8 LIVE BIJEENKOMSTEN

8.1
Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te
gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde,
goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of
locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event
en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij
ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen

8.2
Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of
van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het
vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter
handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat
geval geen recht op restitutie.
Annulering en restitutie

8.3
In afwijking van artikel 8.4 en 8.5 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan
tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of
het niet op komen dagen een no-show-fee van € 79,00 incl. btw.

8.4
Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet
worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten
plaats.

8.5
Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde
gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per email
contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen

8.6
Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die het event geven, behouden
wij ons het recht voor om het te verplaatsen en zal geen restitutie worden gegeven.

8.7
Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het
betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan
wel annulering.

8.8
Het restitutieverzoek zoals beschreven in 8.7 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf)
werkdagen worden beantwoord.

8.9
Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden
gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event. Intellectuele eigendomsrechten

8.10
Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live
bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden.
Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch
de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

8.11
Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik
gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of
locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder
aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

Aansprakelijkheid
8.12
Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst
geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of
indirect geleden door jou

8.13
Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke
aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade
die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

9 OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1
Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet nakomt.

9.2
Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

9.3
Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op
te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien
mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.4
In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten
laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer
vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.5
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddelijk
opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn
aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

10 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

10.1
De prijzen van mijn programma’s en online trainingen staan op de website van
www.rustinmijnhoofd.nu of www.rustinmijnhoofd-online.nl

10.2
Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in
termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot
betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

10.3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen
14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals
staat vermeld op de factuur.

10.4
Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag
onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

10.5
Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij
niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning
niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij
ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het
programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten,
afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort.
Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan
het Centraal Invorderings Bureau (CIB).

10.6
Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste
dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige
ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag
een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

10.7
Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om
aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder
begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele
proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die
kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten
bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
van € 500,00.

10.8
Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1
(een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de
betalingsverplichting.

10.9
Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen
(ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen
van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is
voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

10.10
Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen
ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

10.11
Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde
groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.12
Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een
maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mijn mening daarvoor in
aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.
Ik ben gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende
zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te
verlangen.

10.13
Indien wordt gekozen voor betaling in termijnen, ben ik gerechtigd hier kosten voor in
rekening te brengen. Deze kosten zijn verwerkt in de vermelde termijnbedragen op de
website.

11 INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

11.1
Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele
eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen
gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk
toestemming heb gegeven.

11.2
Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in
een eigen programma, het is je wel toegestaan om de opgedane kennis commercieel in te
zetten in opdrachten voor jouw klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.3
De intellectuele eigendomsrechten van jouw data blijven volledig van jou.

11.4
Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00
verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat
de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige)
schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

12. KLACHTEN EN GARANTIE

12.1
Ik ben niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in
offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.
Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt mijn
uitleg als bindend.

12.2
Het indienen van klachten voor uitvoerende taken is slechts schriftelijk en binnen acht
dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

12.3
Klachten met betrekking tot coaching of coachprogramma’s moet je binnen 14 (veertien)
dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan
mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.

12.4
Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo
spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je
een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en
als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven
kan ik niet in behandeling nemen.

12.5
Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de
gehele geleverde prestatie.

12.6
Jij zult alle door mij voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a.
oor mij in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

12.7
Indien ik een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal ik de keus hebben,
hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij jou alsnog een in
onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

12.8
Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan
aan het geleverde door schuld of toedoen van jou of derden, ofwel door van buiten
komende oorzaken.

12.9
Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heb ik niet; met name zal ik in
geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die
mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht of coaching.

12.10
Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort jouw betalingsverplichting
ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

12.11
Voor door derden door bemiddeling van mij geleverde zaken ben ik nimmer gehouden
een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde
zaken verstrekte garantie.

12.12
Jij kunt nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst
vorderen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1

Ik draag generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke
oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door jou te
bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door mij te
verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

13.2
Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van
tekortkomingen aan het door mij of door mijn bemiddeling geleverde.

13.3
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen
op de door mij geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of
binnengehaalde gegevens of software. Jij dient de aangeleverde informatiedragers,
gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

13.4
Jij bent gehouden mij schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot
schadevergoeding welke derden tegen mij instellen terzake van schade ontstaan door of
met het geleverde.

13.5
Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichting.

13.6
Ik verplicht mij de door jou ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, e.d.
vertrouwelijk te behandelen en als een goed huismoeder te bewaren, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet
door de verzekering gedekt.
In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dien jij
deze voor eigen rekening en risico te verzekeren.

13.7
Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan mij of
voor wijziging daarvan, ben ik niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien
hoofde ontstaan, komen voor rekening van jou.

13.8
Adviezen worden door mij naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch ik
aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect
voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

13.9
Ik aanvaard voor door mij opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele
aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

14. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

14.1

Jij verplicht je de geleverde of ter beschikking gestelde materialen met de ideeën,
werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen
gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan
derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of
nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

14.2
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met
betrekking tot de van mij afkomstige of door mij gebruikte ideeën, werkwijzen, teksten,
cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de
opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van mij, een
en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten,
cursusmateriaal, adviezen e.d. van jouzelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van
deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel
tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan mij
voorbehouden.

14.3
Het is jou niet toegestaan de uitvoering, de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal,
|adviezen e.d. van mij te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het
slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
mij. Ik kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een
geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

14.4
Ik heb -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het
recht de tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (cursus) materiaal opnieuw
voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een
vergoeding aan jou verschuldigd te zijn.

14.5
Ik heb voor promotionele doeleinden het recht van door mij uitgevoerde projecten een
beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

15 GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

15.1
Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het
kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.

15.2
Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
(mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot
schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

15.3
Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van
mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer
informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn privacyverklaring.

16. GESCHILLEN

16.1
Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

16.2
Op alle overeenkomsten en transacties van mij is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing.

16.3
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende,
adviserende en rechtsprekende lichamen.

17 SLOTBEPALINGEN

17.1
Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst
voor.

17.2
Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen
jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen
komen hiermee te vervallen.

17.3
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging
nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

17.4
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet
in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 17.3 overeenkomstig van
toepassing.

17.5
Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

17.6
Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig
per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in
werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene
voorwaarden kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.